STEERING COMMITTEE

Abhishek Sinha

Prof. Ashwini Chhatre

Prof. Bhagwan Chowdry

Malavika Raghavan

Padmanabhan Balasubramanian

Prof. Raj Srivastava

Shloka Nath

Dr. Pawan Bhakhshi

Dr. Ram Sewak Sharma

Subhashish Badra

Prof. Prasanna Tantri

Prof. Shashwat Alok

Prof. Uday Desai

Prof. PJ Narayanan

Shilpa Kumar